Štúdie o emisiách výletných lodí nezohľadňujú celý rad faktov. Ideme životnému prostrediu naproti, ako sa len dá, bráni sa priemysel výletných lodí.

Štúdie o emisiách výletných lodí nezohľadňujú celý rad faktov. Ideme životnému prostrediu naproti, ako sa len dá, bráni sa priemysel výletných lodí.

Začiatkom júna minulého roku vyšla štúdia Transport & Environment s témou emisií výletných lodí, ktoré podľa Medzinárodnej asociácie lodných spoločností (CLIA – Cruise Line International Association) bola nielen spracovaná bez akejkoľvek diskusie alebo vstupu z odvetvia, ale taktiež bez odborného posúdenia a použitia vedeckých metód. Výsledkom je tak správa, ktorá nezohľadňuje celý rad faktov, ďalšie potom skresľuje alebo prezentuje, bez toho, aby ich zasadila do príslušného kontextu.

V tomto ohľade sa k správe vyjadrila aj skupina lodných spoločností Carnival Corporation, ktorá upozornila na to, že zavádzajúca je už samotná jej predvolená myšlienka. Porovnáva totiž environmentálny dopad síry v automobilovej nafte a palive používanom na pohon výletných lodí (poťažmo komerčných plavidiel). V skutočnosti ale cestná nafta nespĺňa právne, technické ani bezpečnostné požiadavky (poznámka: automobilová nafta má nižší bod vzplanutia) pre použitie na lodiach. Štúdia je tak úplne nesprávnym a bezvýznamným porovnávaním jabĺk s hruškami, áut s loďami.    

Napriek tomu, že odvetvie výletných plavieb predstavuje necelé 1% z celkovej lodnej dopravy, zaviazalo sa k ochrane životného prostredia a budúcnosti bez emisií.  

Tento cieľ je dlhodobý a jeho naplnenie bude cez usilovnú snahu lodných spoločností nejakú dobu trvať. Pokrok je však možné zaznamenať už teraz. Odvetvie výletných lodí si veľmi skoro osvojilo technológiu čistenia výfukových plynov (egcs - Exhaust Gas Cleaning System ) a vďaka tomu už teraz pomáha obmedzovať emisie síry a znečistenie prachovými časticami v lodnej doprave celkovo až za hranicu zákonom stanovených limitov. V súčasnej dobe je touto technológiou vybavených už 111 výletných lodí s celkovou kapacitou viac ako 305 tisíc pasažierov. Na 12 ďalších sa pracuje, u 30 je to v pláne, v prípade 27 nových lodí s kapacitou bezmála 100 tisíc pasažierov je potom táto technológia už samozrejmosťou.   

Medzi priekopníkov sa lodné spoločnosti môžu smelo radiť, aj pokiaľ ide o pohon na skvapalnený zemný plyn (LNG - Liguefied Natural Gas). Z nových lodí, ktoré sa aktuálne stavajú, ich bude skvapalnený zemný plyn ako primárne palivo používať viac ako tretina, celkom teda 25. Už čoskoro tak doplní 2 lode, ktoré LNG môžu využívať pri kotvení v prístave, a tým obmedziť emisie v pobrežných mestách. Viac ako 70% flotily výletných lodí - celkovo 152 plavidiel - sa potom môže pochváliť "duálnym pohonom " a schopnosťou využívať okrem tradičných fosílnych palív tiež alternatívne zdroje, ako sú metanol alebo bionafta. Ani tu však pokrok nekončí: niektoré z lodí dokážu už dnes premeniť na palivo dokonca aj potravinový odpad, ktorý vyprodukujú. Tieto skvelé výsledky, neporovnateľné so žiadnym iným sektorom lodnej dopravy, štúdia podľa asociácie ani zďaleka nedoceňuje.      

Práce na udržateľnej budúcnosti je však stále ešte veľa a lodné spoločnosti sú si toho vedomé. Súhlasia s tým, že by pri kotvení v prístavoch by mala byť maximálne využívaná možnosť pripojenia k elektrine (takzvaná SSE - Shore Side Electricity), ktorá by vyvážila pohon za pomoci fosílnych palív na mori. Vítajú a podporujú zavedenie prechodného oslobodenia od dane z elektriny Európskou úniou a v rámci Medzinárodnej námornej organizácie (IMO - International Maritime Organisation) sa aktívne zapájajú do obmedzovania emisií skleníkových plynov.     

Narážajú však aj na obmedzenia, čo sa týka špecifických miestnych podmienok. Investícia do technológií pre pripojenie k elektrine v prístavoch nie je malá a musí dávať zmysel. Aby sa pri jej využívaní skutočne obmedzovali emisie, musí elektrina pochádzať z čistých zdrojov a musí byť tiež skutočne účelným variantom k pohonu lode na skvapalnený zemný plyn alebo technológii čistenia výfukových plynov. Napriek tomu, že ňou je už vybavených 55 výletných lodí, teda viac ako 27% z celkovej kapacity, neexistuje vo svete jednotný systém pripojenia, a tak je možné využiť elektrinu na pobreží len v 13 prístavoch, ktoré lode asociácie navštevujú: Brooklyn, Halifax, Hamburg Altona, Montreal, San Diego, San Francisco prístavisko 32, Los Angeles, Long Beach, San Pedro prístaviská 92 a 93, Seattle, Šanghaj, Vancouver Canada Place a Juneau. Ani tak sa ale lodné spoločnosti nevzdávajú a SSE aktuálne plánujú na 11 súčasných a 17 nových plavidlách.    

Celkovú situáciu, čo sa znižovania emisií týka, neuľahčuje ani legislatíva. Ešte nejakú dobu bude trvať, než sa do zvyšku Európskej únie rozšíria takzvané štandardy oblasti kontroly emisií síry (SECA - Sulfur Emission Control Area), lodné spoločnosti do nových technológií investujú ale už dnes. Zmysluplný pokrok pritom dosiahnu len vtedy, ak budú mať dostatok informácií a potvrdenie toho, že budú môcť využiť ako otvorené, tak uzavreté technológie čistenia výfukových plynov, a tiež toho, že sa na vývoji skvapalneného zemného plynu a alternatívnych palív ďalej pracuje, že budú podporované a fyzicky k dispozícii. Tvrdenie správy, že "lode môžu k redukcii oxidov dusíka a prachových častíc využiť systémy selektívnej katalytickej redukcie (SCR) a filtre pevných častíc", podľa asociácie vôbec neberie do úvahy ich dostupnosť ani finančnú investíciu potrebnú na ich nasadenie a uplatnenie.   

Činnosť nórskeho fondu NOx a jemu podobných podporných finančných mechanizmov asociácia CLIA víta, upozorňuje však na to, že napriek tomu, že už do technológií na redukciu emisií investovali ohromné sumy, lodné spoločnosti ešte žiadnu peňažnú pomoc nedostali.

Na záver treba upozorniť na to, že aby aktivity v oblasti obmedzovania emisií a ochrany životného prostredia vo všeobecnosti dávali zmysel, musia sa na definovaní cieľov podieľať všetci, ktorých sa týkajú. Medzinárodná asociácia lodných spoločností sa k čistejšej Európe pre všetkých jej občanov hrdo hlási a uvíta možnosť akejkoľvek spolupráce, ktorá k nej má viesť.