Informácia pre spotrebiteľov

Dovoľujeme si informovať našich klientov, ktorí sú spotrebiteľmi (t.j. fyzickými osobami, ktoré nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu samostatnej zárobkovej činnosti) o ich práve vyplývajúcom zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, domáhať sa ochrany svojich práv na súde , resp. obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V zmysle posledne uvedeného zákona môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, mail.kontakt: ars@soi.sk aleboadr@soi.sk. Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.