X Aktuálne informácie o prevádzke lodných spoločností »

Zásady ochrany osobných údajov klienta CA PT tours

Zásady ochrany osobných údajov klienta CA PT tours

Cestovná agentúra PT tours Slovakia s.r.o., IČO: 46 015 124, so sídlom Jókaiho 30, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 121197/B, zastúpená Michalom Anthis, konateľom, ako prevádzkovateľ (ďalej len "My" alebo "Spoločnosť") dbá na ochranu vášho súkromia v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Preto v súvislosti s uzatvorením zmluvy o zájazde alebo inej zmluvy o poskytnutí našich služieb spísala zásady ochrany osobných údajov, ktoré určujú, aké Vaše osobné údaje sú spracúvané, najmä získavané, používané, zverejňované, prenášané a ukladané. Zoznámte sa s postupmi ochrany osobných údajov a s prípadnými otázkami sa na nás obráťte prostredníctvom e-mailu: plavby@pttours.sk

 Nižšie v texte sa dozviete najmä:

 • Aké Vaše osobné údaje spracúvame;
 • Za akým účelom a akým spôsobom budú Vaše osobné údaje spracúvané
 • Komu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté;
 • Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané;
 • Aké sú vo vzťahu k ochrane osobných údajov Vaše práva

1. Spracúvané osobné údaje 

Keď s nami uzavriete zmluvu o zájazde alebo inú zmluvu o poskytnutí služieb, môžeme od Vás získať a spracúvať Vaše osobné údaje, ako aj údaje ďalších osôb (spolucestujúcich). Poskytnutie nižšie uvedených osobných údajov je potrebné na účely plnenia zmluvy o zájazde alebo inej zmluvy o poskytnutí služieb. Naša spoločnosť spracúva iba osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete a osobné údaje, ktoré Spoločnosť získa v súvislosti s poskytovaním služieb. Pokiaľ nám neposkytnete osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre uzatvorenie zmluvy, či plnenie právnych povinností, je táto skutočnosť dôvodom na neuzatvorenie zmluvy a neposkytnutie služieb z našej strany. 

Osobné údaje spracúvame na právnom základe:·       

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, alebo·        

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo·        

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo·        

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa;      

Osobnými údajmi, ktoré naša Spoločnosť spracúva, môžu byť najmä: ·        

 • meno a priezvisko;·         
 • pohlavie;·        
 • dátum narodenia;·       
 • rodné číslo;·        
 • adresa bydliska;·        
 • údaj o zdravotnej poisťovni;·        
 • štátna príslušnosť;·        
 • telefónne číslo;·        
 • e-mailová adresa;·        
 • miesto narodenia;·        

niektoré osobné údaje uvedené na cestovnom doklade (typ dokumentu, číslo cestovného dokladu, miesto vydania cestovného dokladu, dátum vydania cestovného dokladu, doba platnosti cestovného dokladu);·        

meno priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby, ktorá necestuje;·        

údaje získané v súvislosti s poskytovaním služieb Spoločnosťou (napr. termín zájazdu, typ zájazdu a pod.)

2. Ako využívame tieto osobné údaje (účel spracúvania)?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame na účel poskytovania služieb Cestovnej agentúry a na účely účtovníctva, prípadne ochrany našich oprávnených záujmov. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a emailovú adresu môžeme popri vyššie špecifikovaných účeloch využívať tiež na účel zasielania obchodných oznámení o zájazdoch alebo službách, ktoré poskytujeme, a o ktorých sa domnievame, že by Vás mohli zaujímať, ak nám na spracúvanie uvedených osobných údajov na tento účel udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov pre účely poskytovanie služieb Cestovnej agentúry je našou zmluvnou požiadavkou a ich neposkytnutie môže mať za následok neuzatvorenie zmluvy. To neplatí, ak je účelom spracúvania zasielanie obchodných oznámení. Neudelenie súhlasu na zasielanie obchodných oznámení nemá žiaden vplyv na poskytovanie služieb z našej strany a vzájomné zmluvné vzťahy. Pokiaľ nebude mať záujem o ďalšie zasielanie obchodných oznámení, môžete Vami udelený súhlas kedykoľvek odvolať, napr. zaslaním e-mailu s príslušnou žiadosťou na plavby@pttours.sk alebo na inú adresu, z ktorej ste Vám boli doručované obchodné oznámenia.

3. Kto má prístup k vašim osobným údajom?

K Vašim osobným údajom máme primárne prístup len My a naši Obchodní zástupcovia a cestovné kancelárie, pre ktoré sprostredkúvame predaj zájazdov. Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme tretím osobám (našim subdodávateľom), a to za účelom riadneho plnenia zmluvy o zájazde (napr. iné zmluvy o poskytnutí služieb), prípadne pre plnenie právnych povinností - napr. ubytovacím zariadeniam alebo prepravným spoločnostiam, a to len v rozsahu nevyhnutnom a súladnom s právnymi predpismi. Vaše osobné údaje môžeme ďalej sprístupniť tiež oprávneným tretím subjektom podľa príslušných právnych predpisov, najmä orgánom verejnej moci (napr. orgány činné v trestnom konaní a pod.). Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím subjektom s výnimkou vyššie špecifikovaných subjektov.

4. Aká je doba spracúvania Vašich osobných údajov? 

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú,  t.j. po dobu, počas ktorej Vám poskytujeme naše služby, či plníme vzájomnú zmluvu alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ktorými sú napríklad zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o účtovníctve alebo zákon o archívoch a registratúrach. Po dobu 10. rokov od ukončenia (resp. splnenia) zmluvy môžeme Vaše osobné údaje uchovávať aj na účely ochrany oprávnených záujmov Spoločnosti. 5.       Akým spôsobom sú Vaše osobné údaje zabezpečené? Naša Spoločnosť používa primerané technické, organizačné a administratívne bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov. Týmito opatreniami sú Vaše osobné údaje chránené pred náhodnou stratou, neoprávneným spracúvaním, zverejnením, poškodením či výmazom.

6. Aké sú Vaše práva vo vzťahu k ochrane osobných údajov? 

Vaše práva k nami vykonávanému spracúvaniu Vašich osobných údajov sú nasledujúce: 

a)   Právo na prístup k Vašim osobným údajom;

b)   Právo na opravu Vašich osobných údajov;

c)    Právo na výmaz Vašich osobných údajov;

d)    Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;

e)    Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov;

f)     Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je zákonnosť spracúvania založená na súhlase so spracúvaním osobných údajov;

g)    Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov;

h)    Právo podať na Úrad pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Adresa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na emailovej adrese plavby@pttours.sk

Nižšie je bližšie vysvetlený obsah Vašich jednotlivých práv: 

Právo na prístup k osobným údajom 

Obsahom tohto práva je možnosť kedykoľvek nás požiadať o potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nami spracúvané, máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom, právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov a právo na informácie o tom na aké účely, v akom rozsahu Vaše osobné údaje spracúvame, komu sú sprístupnené, po akú dobu budú spracúvané, z akého zdroja boli osobné údaje získané, či dochádza na základe spracúvania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane profilovania a tiež, že máte právo na opravu, výmaz, obmedzenia spracúvania osobných údajov, či právo namietať ich spracúvanie. Prístup k osobným údajom a kópie osobných údajov Vám poskytneme, ak o to výslovne požiadate; inak Vám bude poskytnuté iba potvrdenie a vyššie uvedené informácie.Vystavenie prvej kópie osobných údajov je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, Vám budeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré nám s vystavením kópie a jej zaslaním vzniknú. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.    

Právo na opravu Vašich osobných údajov

Obsahom tohto práva je možnosť kedykoľvek nás požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov pre prípad, že sú nesprávne alebo neúplné. 

Právo na výmaz Vašich osobných údajov

Obsahom tohto práva je naša povinnosť vymazať Vaše osobné údaje ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody prevádzkovateľa, alebo namietate spracúvanie na účely marketingu;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zo zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov 

Ide o Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 • namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov;
 • spracúvanie je nezákonné a namiesto výmazu osobných údajov žiadate „iba“ obmedzenie ich použitia;
 • naša Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete, aby sme ich uchovali na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené záujmy na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Toto obmedzenie znamená, že Vami vybrané osobné údaje označíme a zabezpečíme tak, aby neboli naďalej spracúvané inak ako ich uložením. To neplatí, ak nastane niektorá z výnimiek predpokladaná právnymi predpismi. 

Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov 

Toto právo znamená, že ak ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, máte právo od nás požadovať, aby sme tieto údaje priamo odovzdali inému prevádzkovateľovi osobných údajov, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že:      

a) spracúvanie osobných údajov sa v Spoločnosti vykonáva automatizovanými prostriedkami; a zároveň      

b) spracúvanie je založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov alebo na základe plnenia zmluvy.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Ak nám bol z Vašej strany udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorých spracúvanie nie je potrebné na účely splnenia zmluvy, dodržanie právneho záväzku Spoločnosti, ochranu oprávnených záujmov Spoločnosti alebo inej fyzickej osoby, plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov Spoločnosti, ste oprávnení kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Ak budete chcieť odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, postačí ak nás počas našej otváracej doby uvedenej na webových stránkach, osobne kontaktujete v našej prevádzkarni na adrese Michalská 20, Bratislava, 811 01, alebo nám zašlete e-mailovú správu na plavby@pttours.sk, v ktorej odvolávate svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov s uvedením osobných údajov, pri ktorých si neželáte, aby sme ich naďalej spracúvali.

Pre urýchlenie vybavenia Vašej žiadosti Vám odporúčame do predmetu e-mailovej správy uviesť "odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov". Odvolanie súhlasu je rovnako možné uskutočniť priamo z každého obchodného oznámenia (tzv. Newslettera) zaslaného na Vašu e-mailovú adresu. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný, pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nemá tiež vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva na základe iného právneho základu.


Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov

Obsahom tohto práva je možnosť vznesenia námietky z Vašej strany proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame aj naďalej po ukončení poskytovania služieb na základe právneho základu oprávneného záujmu. Oprávneným záujmom Spoločnosti môže byť napríklad uchovanie osobných údajov za účelom efektívnej obrany Spoločnosti v prípadnom spore s klientom, napr. o výške odstupného na základe odstúpenia od zmluvy o zájazde. Pre tieto účely je Spoločnosť oprávnená uchovávať osobné údaje klienta aj primeranú dobu po ukončení poskytovania služieb, pretože osobné údaje klienta môžu umožniť Spoločnosti obhajovanie jej práv a oprávnených záujmov v prípadnom spore. Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, ste oprávnení kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu osobných údajov. V prípade, že takúto námietku vznesiete, nebude naša Spoločnosť Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu už naďalej spracúvať.  

 Ak budete mať akékoľvek otázky k týmto zásadám ochrany osobných údajov alebo k spracúvaniu Vašich osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom emailu plavby@pttours.sk.

Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonať zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov, pričom tieto zmeny budú zverejnené na webovej stránke www.pttours.sk. Navštívte preto našu webovú stránku www.pttours.sk, aby ste sa zoznámili s akýmikoľvek aktualizáciami alebo zmenami našej ochrany osobných údajov.   Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné odo dňa 25.5.2018.

Zároveň musí byť klient pri udelení súhlasu oboznámený s účelom, spracúvania a s tým, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.